ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH A DALŠÍCH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Na této stránce naleznete shrnutí, jakým způsobem web izidoor.cz (dále jen web) a aplikace iZIDOOR (dále jen aplikace), pracuje s osobními údaji, a hlavní principy ochrany Vašich osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů v souladu s GDPR (viz níže) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“).

Co je to GDPR

GDPR, neboli General Data Protection Regulation, je obecné označení pro nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“, vstoupilo v účinnost 25. května 2018 a představuje právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

Kdo zpracovává Vaše údaje

Správcem Vašich osobních údajů bude společnost Kristián Orlovský, IČO: SK52974596, se sídlem P. V. Rovnianka 12, 036 01 Martin (SR) (dále jen „správce“). Tyto údaje bude správce zpracovávat dle níže uvedených podmínek. Správce může být kontaktován e-mailem na kristian@orlovsky.sk.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním aplikace (například přihlášení do aplikace). Jedná se tedy o následující údaje, které nám sami sdělíte při registraci k některé ze služeb aplikace:

a dále údaje, které získáváme tím, že používáte web nebo aplikaci:

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

Kdo má přístup k Vašim údajům

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Spolupracujeme výhradně s partnery, kteří jsou prokazatelně důvěryhodní a kteří jsou schopni zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Žádný z našich partnerů nemůže Vaše osobní údaje využívat pro jiné účely, než je popsáno v těchto zásadách, a nesmí je ani poskytovat nikomu dalšímu.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

Za určitých zákonných podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například Policii ČR, popřípadě jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů a dalším orgánům veřejné správy. V těchto případech je právním základem zpracování splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme a uchováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu ve vztahu ke každému jednotlivému účelu zpracování. Vaše osobní údaje proto budeme zpracovávat po celou dobu využívání aplikace (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi), následně po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tj. do doby promlčení veškerých nároků či ukončení veškerých případných sporů, nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu (při zohlednění maximální zákonné objektivní promlčecí doby), nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší (právním základem pro zpracování je v tomto případě oprávněný zájem správce).

Osobní údaje zpracovávané na základě Vámi uděleného souhlasu, jako právního základu pro jejich zpracování, budou archivovány po dobu 5 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

Z jakých právních důvodů zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat:

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Náš systém pravidelně kontrolujeme a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Za účelem zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem nebo zařízením a našimi webovými stránkami šifrovány.

Odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: izidoor@sdb.cz. Nikoli vždy odvolání souhlasu znamená povinnost správce osobní údaje zlikvidovat, jelikož odvolání souhlasu se děje k určitému účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, přičemž správce může osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, pro které využije jiný právní důvod zpracování než souhlas subjektu údajů. Jinými slovy, v případě odvolání souhlasu je správce povinen přestat zpracovávat osobní údaje pro účely definované v souhlasu. Pokud souhlas byl jediným právním důvodem zpracování, bude zpravidla následovat i likvidace osobních údajů. Odvolání souhlasu tak nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas.

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje, stejně jako souhlas s jejich zpracováním, nám poskytujete dobrovolně. Poskytnout nám Vaše osobní údaje ani souhlas s jejich zpracováním tedy není Vaší povinností. Pokud nám Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů neudělíte, nebo ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé služby zejména aplikace již nebudeme schopni nadále poskytovat, nebo že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatickému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Cookies

Co jsou cookies a jaké druhy používáme

Podobně jako všechny ostatní webové stránky, používá i webová stránka www.izidoor.cz soubory cookies. Jedná se o textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Při každé další návštěvě této webové stránky se potom soubory cookies zasílají zpět na server původní webové stránky nebo na jinou stránku, která je rozpozná. Jedná se například o informace o typu použitého zařízení a prohlížeče, o jazykových preferencích. Cookies nejsou nebezpečné, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, ale mají význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Soubory cookies používáme k rozpoznávání opakovaných návštěv na našich webových stránkách. Soubor cookie ukládá preferenční místní a jazyková nastavení uživatele a náhodně přiřazený identifikátor vaší návštěvy. Informace ze souboru cookie shromažďujeme na našich stránkách proto, abychom mohli lépe sledovat počet nových a opakovaných návštěvníků a také pro potřeby interní analýzy navštívených stránek. Tyto informace používáme pro vylepšení navigace na našich webových stránkách a poskytovaných služeb. Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Lze rozlišovat více druhů Cookies. Prvním druhem jsou cookies tzv. technické, které jsou nutné pro funkci webu a zpravidla neobsahují Vaše osobní údaje. V takovém případě pro jejich zpracování správce nemusí získat Váš souhlas.

Cookies obsahující Vaše osobní údaje naše webová stránka neobsahuje.

Pro všechny druhy cookies, tedy i cookies osobní údaje neobsahujících, platí informace dle těchto Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů o identitě správce, účelu a způsobu zpracování, kategoriích třetích osob, které mohou mít k osobním údajům přístup. V případě cookies neobsahujících osobní údaje platí tyto informace namísto k osobním údajům přímo ve vztahu k takovým cookies.

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte e-mailem na izidoor@sdb.cz.